Regionální akční plán

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD). RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídicí orgány). 

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Regionální akční plán

RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a přispěje k větší efektivitě čerpání fondů EU. Implementace RAP rovněž přispěje ke snaze zabránit významným finančním převisům v tématech, kde absorpční kapacita a potřeby v území výrazně překračují alokace operačního programu a umožní připravit časově náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními dopady.  

V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče schváleného Národní stálou konferencí. Schválené klíče pro jednotlivá témata jsou následující:  

· Střední školství: Žáci a studenti SŠ, konzervatoří a VOŠ celkem podle stavu k 30. 9. 2020, resp. k 31. 10. 2020 u VOŠ.

· Silnice II. třídy: Průměr ze součtu délky silnic II. třídy v rámci prioritní sítě IROP II a celkové délky silnic II. třídy v krajích.

· Zdravotnická záchranná služba: Počet výjezdových základem a výjezdových skupin (50 : 50).

· Deinstitucionalizace sociálních služeb: Dle tabulky projektů projednané po dohodě s MPSV, MMR-IROP a AKČR.

V rámci jednotlivých aktivit RAP každého kraje je vždy uveden popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP a popis věcné náplně – například jaké jsou (finanční) potřeby v dané aktivitě na území kraje a jaký je očekávaný cílový stav. Nedílnou (a stěžejní) části aktivit RAP je jejich příloha, která obsahuje seznam projektů. Finální schválený seznam projektů RAP může obsahovat projekty maximálně 30 % nad stanovenou hranici krajské alokace (EFRR) v dané aktivitě a v dané výzvě IROP. RAP bude tedy obsahovat prioritní projekty max. do 130 % alokace (EFRR). 

Metodika zpracování a implementace RAP je stanovena Metodickým pokynem pro integrované nástroje a regionální akční plány.

Aktuálně platné RAPy za území jednotlivých krajů budou po svém schválení ze strany příslušné regionální stálé konference zveřejňovány na tomto místě (níže).