Udržitelný rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále pouze ,,MMR") realizuje mnoho kroků a aktivit k prosazování udržitelných proncipů a postupů v České republice. Společně s Ministerstvem pro životní prostředí ČR realizujeme projekt Principy a mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve veřejné správě, spolupořádáme Fórum udržitelného rozvoje a mj. spolupředsedáme Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Udržitelný rozvoj

MMR metodicky podporuje obce a města (a další územní aktéry)  v realizaci udržielného rozvoje  v ČR. Je gestorem SDG (Cíl udržitelného rozvoje OSN) 11 a klíčové oblasti 4 obce a regiony ve Strategickém rámci ČR 2030.

Odpovědným přístupem k území by mělo být docíleno takového rozvoje obcí a regionů, který snižuje regionální nerovnosti a usměrňuje suburbanizační trend, vytváří podmínky pro lepší dostupnost veřejných služebvyšší kvalitu života obyvatel, podporuje participaci veřejnosti při plánování a v neposlední řadě se aktivně podílí na adaptaci na negativní dopady změny klimatu. Pro dosažení tohoto ideálního stavu se obce a regiony musí potýkat s celou řadou výzev. Mezi ně patří například zábor půdního fondu, podprůměrná dostupnost služeb, úpadek center některých měst, úbytek obyvatel v některých regionech, sociální nerovnosti a odlišná ekonomická výkonnost jednotlivých regionů, nedostatečné využívání nástrojů udržitelného rozvoje, znečištění ovzduší, nedostatek zeleně ve městech nebo chybějící opatření pro zadržování vody v krajině. Veřejná správa na tyto výzvy reaguje, v některých oblastech je její snažení dostatečné, v jiných je však třeba zintenzivnit snažení. V souvislosti s dostupností veřejných služeb chybí jednotná metodika na národní úrovni ke koordinaci strategického a územního plánování a standardy dostupnosti veřejných služeb jsou ve stádiu přípravy, nicméně národní úroveň se podílí na metodické podpoře zajištění předpokladů dostupnosti základních veřejných služeb již ve fázi územního a strategického plánování. Jsou realizovány územní studie krajiny, které přesahují úroveň obcí a umožňují realizovat efektivní řešení v krajině. Je pozorován trend poklesu počtu sociálně vyloučených lokalit a počtu osob ohrožených chudobou. V souvislosti se stárnutím obyvatel můžeme pozorovat nevýznamné negativní trendy v regionech, jinde dochází ke  značnému vylidňování či přírůstku obyvatel. Přetrvává problém zastavování ploch v  centrech měst, kde se nachází mj. často nízká nekompaktní zástavba, která podporuje negativní trend suburbanizace. Ze strany státu jsou realizovány programy na znovuvyužití brownfieldů. V souvislosti se změnou klimatu jsou v rámci Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu plněna opatření, jejichž efekt není v současnosti možno vyhodnotit, jelikož se často jedná o opatření dlouhodobého charakteru. Energetická náročnost nových budov neustále klesá, avšak ne požadovaným tempem, zvyšuje se počet nízkoemisních bezemisních vozidel a  buduje se  infrastruktura pro tato vozidla, avšak i  zde je prostor pro zlepšení. Termín konce skládkování byl odložen, avšak plánovaná legislativní úprava, která pomocí poplatků skládkování znevýhodní, je krokem vpřed. V rámci podpory nástrojů udržitelného rozvoje jsou pořádány pravidelné konference, které šíří osvětu o těchto nástrojích. Uplatňování těchto nástrojů stále naráží na celou řadu překážek. Místní Agenda 21 zavádí v územích principy udržitelného rozvoje, ta však naráží na překážky, které brání nárůstu počtu realizátorů.

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti, 2021

 

Chcete více novinek související s udržitelným rozvojem? 👉  Souhrn všech novinek ze světa udržitelnosti.


Knihovna:

                               


            

 

Videa:


Prezentace ČR na High-level Political Forum v New Yorku (2021): Check the Czech Solutions for Sustainability
 

 
Prezentace ČR na High-level Political Forum v New Yorku (2022): „Youth as the driving force for change after Covid-19: Conference on the Future of Europe and other participatory methods


 

Fórum udržitelného rozvoje (2020)


 

 
Fórum udržitelného rozvoje (2021)


 
👉 Více videí zde  👈