Integrované územní investice

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI) jsou nástrojem regionální politiky, který v programovém období 2021-2027 rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování integrovaných územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území vymezených Ministerstvem pro místní rozvoj. Integrované územní investice současně naplňují závazek vyčlenit alespoň 8 % zdrojů národního přídělu Evropského fondu pro regionální rozvoj na aktivity udržitelného rozvoje měst ve smyslu nařízení o EFRR.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Integrované územní investice

Aglomerace ITI analyzují problémy a rozvojový potenciál území za využití Integrovaných územních strategií a definují priority v závislosti na místních podmínkách. Požadavky na strukturu a obsah integrovaných územních strategií stanovují pravidla jednotného metodického prostředí a jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci EU fondů v programovém období 2021-2027.

Prostřednictvím ITI budou řešena například témata dopravy se zaměřením na zvýšení její bezpečnosti a snížení uhlíkové stopy, podpora předaplikačního výzkum a oběhového hospodářství, boje se suchem a adaptace na klimatickou změnu či stimulace kulturního kapitálu a cestovního ruchu.
Metropolitní spolupráci, nástroji ITI a budování odborných kapacit napomáhá program URBACT a připravovaná Evropská městská iniciativa (European Urban Innitiative – EUI). Úlohu národního kontaktního místa plní odbor strategií a analýzregionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

                                             
 
Webový rozcestník ITI jednotlivých metropolitních oblastí a aglomerací (MO/A):