Koncepce rozvoje venkova

Koncepce rozvoje venkova (KRV) nastavuje jednotné národní pojetí rozvoje venkovských oblastí ČR a je základním koncepčním materiálem pro strategické řízení rozvoje venkova ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Pro dosažení účinné podpory regionálního rozvoje bylo potřeba definovat jednoznačné strategické směřování podpory rozvoje venkova tak, aby nebyla bez jasné vize a cílů. KRV odstraňuje deficit v strategickém a systémovém přístupu k rozvoji venkova a jasně určuje, jakým směrem se má rozvoj českého venkova ubírat.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Koncepce rozvoje venkova

Koncepce rozvoje venkova představuje po Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ další z výstupů snah MMR o takový přístup ke koordinaci rozvoje území, který je založen na rozsáhlých vědecko-výzkumných vstupech, na šetřeních v území mezi lokálními a regionálními aktéry, ale také na širokých diskusích s nejdůležitějšími aktéry rozvoje území. Jedná se o strategický materiál, který v sobě vhodně spojuje výzkumné analýzy a poznatky, jakož i názory, zkušenosti a potřeby místních, regionálních i celonárodních aktérů rozvoje venkova.

KRV je v souladu s programovým obdobím EU a dobou platnosti Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ platná pro období let 2021–2027. Počítá se s možností dřívější aktualizace v případě významných změn ve výchozích sociálních a ekonomických podmínkách nebo v případě relevantních změn Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, která pro KRV představuje výchozí strategický rámec. KRV dále rozpracovává tento strategický rámec ve vztahu k venkovským oblastem, a to i s ohledem na různorodost venkova. KRV na základě analýzy širokého spektra ukazatelů definuje 5 typů venkova, pro které jsou určeny jednotlivé rozvojové cíle a aktivity.

Díky jejich realizaci by měl být venkov při úspěšné implementaci KRV územím, ve kterém se dobře žije, a o němž se zároveň říká, že se v něm dobře žije. Tak, aby byl venkov atraktivní pro bydlení, práci a podnikání, realizaci cestovního ruchu apod. Aby se na venkově žilo dobře, bude zajištěno prostřednictvím realizace aktivit pro dosažení:

  • dostatečné infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel,
  • výkonné, stabilní a diverzifikované ekonomiky venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova,
  • zdravého, rekreačně atraktivního a klimaticky stabilního životního prostředí venkova,
  • rozvoje lidského a sociálního kapitálu na venkově,
  • ale také díky rozvoji víceúrovňového strategického plánování a řízení rozvoje venkova.

Implementace KRV bude probíhat zejména prostřednictvím samostatných dvouletých Akčních plánů Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, do kterých jsou, resp. budou zařazeny příslušné aktivity KRV.