Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Ve spolupráci s řadou partnerů jsme vytvořili Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR 21+“) jako národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje. Ambicí této strategie je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hlavní cíle regionální politiky státu v období 2021–2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje území.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

SRR 21+ se zaměřuje na témata, která je nutno řešit intervencemi z národní úrovně, mají určitá územní specifika nebo územní důsledky a lze u nich nalézt řešení daného problému.


Dokument také slouží jako vodítko pro krajské samosprávy při tvorbě strategií rozvoje územních obvodů krajů. SRR 21+ necílí na řešení všech problémů České republiky, ale zaměřuje se pouze na oblasti, ve kterých je vhodné uplatňovat specifické nástroje pro řešení potřeb území. Dokument svým zaměřením vychází ze zastřešujícího národního rozvojového dokumentu Strategický rámec ČR 2030. Strategie není nadřazena dalším národním strategickým dokumentům, nicméně vstupuje do nich při definování jejich územní dimenze.

Cíl SRR 21+

Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup, a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v odlišných územích, což povede k posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

servery

Význam SRR 21+

  • Zajistit regionům podporu šitou na míru
  • Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik
  • Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů
  • Posilovat spolupráci aktérů v území
  • Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování
  • Rozvíjet chytrá řešení
  • Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
  • jsou na předních místech ve střední Evropě.

Vize směřování České republiky podle SRR 21+

Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál, zvyšuje se jejich sociální stabilita, konkurenceschopnost má trvalý, stabilně rostoucí trend a zlepšují se podmínky pro kvalitní život všech obyvatel a prosperitu firem.

Jsou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity životního prostředí. Všechny regiony se nacházejí v ekonomickém smyslu i co do kvality života nad průměrem EU nebo se mu přibližují a v přitažlivosti a konkurenceschopnosti jsou na předních místech ve střední Evropě.

servery


Jak pomůže?

Při naplňování cílů strategie budeme úzce komunikovat se všemi významnými územními partnery a informovat je o chystaných krocích. Účast na jednáních ke strategii tak znamená přístup k nejaktuálnějším informacím v oblasti plánování regionálního rozvoje. Územním partnerům rovněž dáváme možnost aktivně se podílet na přípravě dílčích opatření v akčních plánech, a to prostřednictvím návrhu specifických opatření. V neposlední řadě budeme v průběhu implementace strategie publikovat široké spektrum aktuálních dat, které mohou regionům a obcím napomáhat při definování jejich rozvojových priorit a přinášet informace o tom, jak se v čase vyvíjí rozdíly mezi regiony.


Území dimenze akční plán SRR 21+

Metropole

Aglomerace

Regionální centra

Strukturálně postižené regiony

Hospodářsky a sociálně ohrožená území