Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Regionální centra plní v území stabilizační roli a měla by plnit roli center daného mikroregionu. Často však mají menší potenciál rozvoje vzhledem ke své poloze (mimo hlavní rozvojové osy), nedostatku pracovních sil, nevhodné kvalifikaci zaměstnanců, nevyhovující infrastruktuře a nedostatku služeb. V malých obcích v zázemí regionálních center je problematicky vnímána především dostupnost a kvalita veřejných i komerčních služeb a dopravní infrastruktury. Některá regionální centra mají často značný potenciál cestovního ruchu, který může hrát významnou roli při ekonomickém rozvoji této kategorie sídel, potažmo celého mikroregionu. Vzhledem k vysokému podílu zeleně na rozloze města jsou regionální centra charakteristická vysokým potenciálem pro kvalitu života

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ > Regionální centra a jejich venkovské zázemí


Jaká by měla být?

  • Vytvářející podmínky pro rozvoj ekonomiky
  • Dopravně dostupná a kvalitně vybavená
  • Pečující o prostředí obcí a udržitelný rozvoj krajiny

Co plánuje SRR 21+ pro regionální centra?

1. Diverzifikovat ekonomické činnosti
2. Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a středních škol
3. Rozvíjet  poradenská  centra  pro  začínající,  malé a střední podnikatele
4. Revitalizovat brownfieldy
5. Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu
6. Rozvíjet udržitelný cestovní ruch
7. Lépe koordinovat dopravu v regionu
8. Zlepšovat stav komunikací a železnic
9. Obnovit a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení v regionálních centrech a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti
10. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve venkovském prostředí
11. Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj komunitního života
12. Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciáluregionálních center a jejich venkovského zázemí
13. Rozvíjet udržitelnou péči o krajinu a vodní zdroje, revitalizovat a podporovat samovolné zadržování vody v krajině tam, kde je to možné, a podporovat budování malých vodních nádrží
14. Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny
15. Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center
16. Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu prostředí
17. Využit moderních systémů hospodaření v krajin a snížit negativní dopady intenzivního způsobu hospodaření v území
18. Rozvíjet nové zdroje energie spočívající v obnovitelných zdrojích a úložištích energie
19. Upravit přenosovou a distribuční soustavu a umožnit tak připojení nových zdrojů obnovitelné energie