Akční plán SRR 23-24

Akční plán SRR ČR 2023–2024 byl schválen vládou ČR usnesením č. 1045 ze dne 14. 12. 2022. Akční plán je druhým implementačním dokumentem SRR ČR 2021+ a Koncepce rozvoje venkova. Dokument se zaměřuje na témata, která je zapotřebí uchopit z národní úrovně. Dále cílí na témata, která vyžadují různá řešení v různých typech území nebo s odlišnými územními důsledky. Součástí dokumentu je vyhodnocení prvního Akčního plánu SRR 2021–2022, které bylo provedeno za jednotlivé územní cíle. Akční plán rovněž na základě aktuálních dat potvrzuje vymezení státem podporovaných regionů (tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území).

Pro metropolitní oblasti a aglomerace dochází k vytvoření finační podpory například na navýšením kapacit základních škol, výsadbu městské zeleně, hospodaření s vodou ve městech a také na zlepšenímí sociálních služeb pro seniory. V menších městech, díky výstavbě nových terminálů, dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti nebo maloobchodní sítě. Také podpoříme výstavbu bytů. V hospodářsky a sociálně ohrožených územích se zaměříme na zvýšení zaměstnanosti, podpoříme podnikání a podnikavost nebo investujeme finance do dalšího rozvoje obcí na území bývalých vojenských újezdů.Součástí materiálu je rovněž aktualizovaný seznam národních dotačních titulů, které plánují ministerstva vypisovat v letech 2023 a 2024.