Aglomerace

Na rozdíl od metropolitních území (Praha, Brno, Ostrava) vykazují aglomerace v porovnání s evropským průměrem pomalejší růst. Budoucí vývoj této skupiny je nejistý, některá území se mohou spíše přibližovat silným metropolitním územím, jiná mohou ztrácet. Tato území mají slabší vazby na silné a rychle rostoucí metropolitní území nejen ve smyslu dopravního napojení, ale i ve smyslu spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Aglomerace musí řešit problémy spojené s populačním růstem v jejich zázemí. V některých aglomeracích narůstá sociální segregace. Potenciálem je kvalitní specializovaný výzkum a rozvoj cestovního ruchu, například kongresové turistiky. Aglomerace tvoří ostatní krajská města a jejich zázemí včetně venkovského.Jaké by měly být:
  • Prosperující krajská centra
  • Dobře dopravně napojené na blízká i vzdálená sídla
  • Adaptované na změnu klimatu

Co plánuje SRR 21+ pro aglomerace?

1. Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko-výzkumné základny
2. Zajistit kvalitní dopravní spojení a obslužnost území pro osobní i nákladní dopravu
3. Efektivněji řídit dopravu a přispět ke snížení jejích negativních vlivů 
4. Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb
5. Zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací infrastrukturu a infrastrukturu služeb péče o děti 
6. Zajistit dostatečnou kapacitu dostupných a sociálních bytů pro ohrožené skupiny obyvatelstva nebo osoby, které ztratily bydlení, a to mimo segregované a vyloučené lokality
6. Napomáhat rozvoji a využiti potenciálu aglomerací v oblasti kultury a cestovního ruchu
7. Podporovat udržitelný prostorový rozvoj
8. Zlepšit mikroklimatické podmínky