Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 2018 > Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Cílem programu je podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném působením velkého investora. Jedná se o území, kde dochází k disproporci mezi rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí a nízkou nabídkou trvalého bydlení. Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojížďky za prací a omezení přechodného ubytování. Dojde tak ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly. Zvýšení nabídky zainvestovaných pozemků přispěje k nárůstu trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu rozšiřování potřebných služeb pro své občany.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena