Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora revitalizace území 2019 > Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena