Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Metodická pomůcka k umisťování staveb v prolukách

Metodická pomůcka k umisťování staveb v prolukách

Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. V prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé zástavby vhodnou stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových. Přestože je pojem „proluka“ užíván v předpisech stavebního práva, stavební zákon jej nedefinuje.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena