Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území > Postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu

Postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí tímto sdělením upřesňují postup při aktualizaci zásad územního rozvoje v případě, že ke zprávě o uplatňování nebo k návrhu na pořízení aktualizace vydal příslušný orgán ochrany přírody stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv aktualizace na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena