Evidence územně plánovací činnosti

Evidence územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 23 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena