Územní dimenze

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Územní dimenze zajišťuje takové zacílení veřejné politiky a operačních programů, které zohledňuje odlišné výchozí podmínky a cíle různých typů území. Územní dimenze byla nedílnou součástí implementace evropských fondů v období 2014-2020, aktuálně je v úzké spolupráci s územními partnery finalizován způsob zohlednění územní dimenze v období 2021+.  I v období 2021+ budou zachovány základní nástroje a formy implementace územní dimenze – integrované nástroje ITI a CLLD, regionální akční plány, specifické výzvy, či bonifikace například hospodářsky a sociálně ohrožených území. Nad rámec období 2014-2020 bude v období 2021+ implementován Fond spravedlivé transformace, který bude prostřednictvím samostatného operačního programu zaměřen na restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.