Územní dimenze 2014-2020

Územní dimenze > Územní dimenze 2014-2020

Dohoda o partnerství se zaměřuje na hodnocení problémových oblastí: „Obsahové zaměření problémových oblastí zahrnuje jak sektorový, tak regionální/územní přístup, což umožní reagovat zejména na rozvojové rozdíly a specifické potřeby plynoucí z rozdílných typů území stanovených ve strategických rozvojových dokumentech a vytvářet tak předpoklady pro vyvážený a integrovaný rozvoj (v návaznosti na působnost jednotlivých aktérů). Se zmíněným kombinovaným přístupem souvisí i odpovídající aplikace (integrovaných) nástrojů navazujících na řešení priorit, u nichž je z hlediska celoplošné účinnosti preferován sektorový přístup. Uvedeným způsobem se horizontálně v Dohodě o partnerství promítá podpora tzv. územní dimenze propojující sektorově a regionálně zaměřené podpůrné nástroje a aktivity“.

Územní dimenze bude naplňována dvěma způsoby, buď individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Analýza disparit, rozvojových potřeb a růstového potenciálu je zpracována za problémové oblasti Dohody o partnerství a navazují na ni operační programy a PRV, v rámci kterých byly identifikovány regionální problémy, rozvojové potřeby a priority, které stanovují zaměření podpory fondů ESI pro období 2014–2020 v ČR. „Jako východisko analýzy a identifikace potřeb byly využity národní rozvojové priority (NRP) pro období 2014–2020, které si ČR stanovila jako základ celého programovacího procesu 2014– 2020.“

Na základě Dohody o partnerství a programů byly analyzovány níže uvedené problémové oblasti. Na ty problémy, které mají územní rozměr, jsou řešeny v rámci jednotlivých typů územní dimeze.

 • Dopravní infrastruktura a dostupnost/mobilita
 • ICT infrastruktura
 • Energetická infrastruktura
 • Fungující trh práce
 • Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví
 • Veřejná správa
 • Ochrana životního prostředí
 • Změna klimatu
 • Moderní a kvalitní vzdělávací systém
 • Efektivní výzkumný a inovační systém
 • Konkurenceschopné podniky