Územní dimenze 2021+

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z fondů EU ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) České republiky a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní dimenze je tedy chápána jako takové zacílení veřejné politiky (resp. operačních programů), které zohledňuje odlišné výchozí podmínky a cíle různých typů území.  
 

Územní dimenze > Územní dimenze 2021+

Typy územní dimenze

Typy územní dimenze jsou děleny do dvou kategorií. První z nich vyplývá ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, druhá z nich z evropských a českých politik.

Územní dimenze dle cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Potřeby území a regionální politiky ČR jsou obsaženy v SRR, která je zacílena na územní cíle. Jedná se o následující:

  • Metropolitní území
  • Aglomerace
  • Regionální centra a jejich venkovské zázemí
  • Strukturálně postižené regiony
  • Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Více zde
 

Územní dimenze dle cílů evropských a národních politik

V různých kontextech lze vymezit i jiná území, která je vhodné specifiky podporovat, a to s ohledem na nerovnoměrné rozložení určitého jevu v prostoru. To se týká například kvality ovzduší, pokrytí vysokorychlostním internetem, dostupností primární zdravotní péče, nebo dostupnost předškolního vzdělávání.

Intenzita územní dimenze

Skutečnost, že určitý specifický cíl (aktivita) operačního programu bude realizován s územní dimenzí, ve většině případů neznamená, že do stanoveného území mají být alokovány veškeré finanční prostředky v daném specifickém cíli, či aktivitě. Hlavním smyslem je specificky podpořit (zvýhodnit) typ území, který má pro realizaci daného specifického cíle (aktivity) největší potenciál, či je naopak znevýhodněn a vyžaduje specifické podmínky.

Nástroje realizace územní dimenze

ITI a CLLD

Jedná se o územní nástroje dle obecného nařízení, realizované na základě tzv. integrovaných strategií, jejichž implementace může být podpořena z více fondů a OP (v případě CLLD je také žádoucí zapojení Strategického plánu Společné zemědělské politiky).
V případě nástroje ITI jde také o jiné zdroje než pouze z fondů EU (národní zdroje, zdroje ze zapojených městských samospráv z daného funkčního území, soukromé zdroje). Integrované projekty mají vytvořit prostor pro synergické působení intervencí na území ITI.
Nástroj CLLD má komunitní charakter, který je zohledněn při tvorbě strategie CLLD i výběru konkrétních operací/projektů. Je realizován na územích místních akčních skupin.
 

Regionální akční plány (RAP)

RAP jsou na národní úrovni jedním z intervenčních nástrojů pro využití fondů EU v území. Slouží k územnímu zacílení alokace na vybraná témata (střední školství, silnice II. třídy, deinstitucionalizace sociálních služeb, zdravotnická záchranná služba). Jedná se o rozvojová témata, pro jejichž řešení je kraj vhodnou územní jednotkou. RAP jsou implementovány v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).
V rámci platforem jednotlivých Regionálních stálých konferencí (RSK), kde jsou zastoupeni hlavní aktéři regionálního rozvoje na území daného kraje, musí nejprve dojít ke shodě na řešeném tématu a způsobu jeho řešení. RSK komunikuje s potenciálními příjemci a snaží se podpořit absorpční kapacitu v území.

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení (KPSV)

V rámci nástroje KPSV bude poskytována podpora odstupňovaná dle míry ohrožení sociálním vyloučením.

Další nástroje realizace územní dimenze

Regionální inovační strategie, Krajské akční plány vzdělávání, Místní akční plány vzdělávání
 

Formy realizace územní dimenze

Specifické výzvy

Specifické výzvy jsou pružným nástrojem, jak zareagovat na poptávku po specificky nastavených parametrech ve prospěch vybraného území. Například to může být zohlednění různých potřeb mezi jednotlivými kraji (viz např. různá rozvinutost regionálních inovačních systémů). Pro projednání specifických výzev zaměřených na konkrétní území, ŘO projedná obsah a zacílení výzev s územními partnery v rámci RSK/NSK nebo v rámci Platformy pro přípravu výzev.
Zjednodušeně se jedná o vyhlášení takové výzvy, v němž jsou oprávněnými žadateli pouze subjekty z vymezeného území (například na úrovni NUTS II, správních obvodů ORP, případně obcí, či zvláštně chráněných územích). 

Bonifikace projektů (bodové zvýhodnění projektů z určitého území)

Bonifikace jednotlivých projektů dle místa realizace projektu může být jeden z nejméně náročných způsobů zohlednění územních specifik. Nastavení bonifikace zvýhodňuje žadatele v některých územích, může být vhodným řešením v odůvodněných případech, ale ve srovnání s ostatními územními nástroji jde o méně komplexní přístup ke konkrétním územím.

Subalokace vyčleněná pro projekty z určitého území

Subalokací je myšleno vyčlenění (rezervace) určitého podílu alokace v rámci standardně vyhlašované výzvy pro vymezené území. Tento nástroj bude nejčastěji aplikován pro podporu hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených krajů. V tématech řešených RAP bude subalokace pro území jednotlivých krajů určena na základě stanovených indikátorů.

Specifická kritéria

V případě vyčlenění subalokace pro určité území (například prostřednictvím RAP), nebo v případě vyhlášení specifické výzvy pro určité území (v případě ITI) mohou být uplatněna specifická kritéria definovaná RSK (případně řídicím výborem ITI), která umožní definovat (specifická) kritéria pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Strategické projekty

Strategické projekty budou podporovány v rámci ITI a případně v rámci RAP RE:START. V případě ITI budou strategické projekty součástí integrovaných strategií nositelů. V případě RAP RE:START se jedná o projekty, které RSK určí jako strategické pro svůj rozvoj (např. strategický výzkumný projekt), projekty musí splňovat definici strategického projektu dle metodiky. V případě schválení seznamu projektů vládou ČR bude řídicímu orgánu operačního programu doporučeno vyhlásit výzvu s omezenými žadateli a alokací, z níž by bylo možné podpořit jen projekty na seznamu (pokud splnila kvalitativní kritéria).