Územní dimenze > Novinky > Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027

1.11.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (MMR-ORP), jako gestor integrovaných nástrojů pro programové období 2021-2027, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je tzv. integrovaný nástroj, realizovaný místními akčními skupinami v převážně venkovských územích ČR na základě místní rozvojové strategie. Strategie v sobě „integruje“ více odvětví a více zdrojů, je koncipována s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci místních subjektů. Místní akční skupiny (MAS) jsou místní partnerství subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Na území ČR v programovém období 2021-2027 působí 180 místních akčních skupin, jež sdružují přes 8300 partnerů. Jednotlivé strategie CLLD se zaměřují na konkrétní území působnosti příslušných MAS, tato území zahrnují obce do 25 tis. obyvatel. Území působnosti MAS pokrývá 92,7 % území ČR a žije zde cca 60,4 % obyvatel země v 6004 obcích.
Prvním krokem pro čerpání prostředků z vybraných programů fondů EU žadateli z území působnosti MAS je schválení příslušné strategie CLLD. Na základě schválených strategií budou v regionech připravovány integrované projekty, které budou následně překládány do specifických výzev řídících orgánů programů fondů EU. Projekty žadatelů z území působnosti MAS mohou být podpořeny z pěti programů – Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost plus, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Provoz MAS bude podpořen z Operačního programu Technická pomoc.
 
Předložená výzva upravuje podmínky pro proces hodnocení a schvalování strategií CLLD, jež bude realizováno v monitorovacím systému MS2021+. Postup vyhlášení výzvy a postup hodnocení žádostí je zakotven v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, verze 1.1., jež nabývá účinnosti k 1. 11. 2021 (MP INRAP). Na hodnocení strategií CLLD se podílí MMR-ORP a řídící orgány všech zapojených programů, jež budou realizaci strategií financovat. Požadavky na strukturu a obsah strategií CLLD byly rovněž stanoveny MP INRAP.  

Způsobilými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, jež úspěšně splnily podmínky kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 a byla jim schválena Koncepční část strategie CLLD v rámci hodnocení žádostí podaných do Výzvy k předkládání koncepčních částí strategií CLLD 21-27 (CLLD_21_004) v Monitorovacím systému 2014+.

Příjem žádostí v MS2021+ je nastaven na období 8. listopadu 2021 - 31. ledna 2022, žádosti jsou zpřístupněny od 8. listopadu, viz https://iskp21.mssf.cz/.

Případné dotazy adresujte na clld@mmr.cz