Územní dimenze > Novinky > Pozvánka na druhou předtržní konzultaci k vymezení budoucích ITI

Pozvánka na druhou předtržní konzultaci k vymezení budoucích ITI

Pozvánka na druhou předtržní konzultaci k vymezení budoucích ITI

21.12.2018

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66 00 22 22 (dále jen „Zadavatel“), zastoupena Ing. Bc. Radmilou Outlou, MBA, ředitelkou Odboru projektového řízení, připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vymezení území pro integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období Evropské unie“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek a zejména stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, se Zadavatel rozhodl provést druhou předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 
První předběžná tržní konzultace se konala dne 29. 6. 2018 za účasti odborníků v oblasti geografie (regionalizace) a prostorového zpracování dat.
 
Tato předběžná tržní konzultace je otevřená a mohou se jí zúčastnit všichni potencionální dodavatelé a odborníci v oblasti týkající se předmětu veřejné zakázky. Zadavatel osloví emailem za účelem účasti na předběžné tržní konzultaci tři potencionální dodavatele. Zadavatel uvítá písemné potvrzení účasti na předběžné tržní konzultaci.
 
Předběžná tržní konzultace se bude konat dne 9. 1. 2019 od 11.00 hodin na Ministerstvu pro místní rozvoj, v prostorách Akademie pro veřejné investování (AVI), Pařížská 4, Praha 1, zasedací místnost 2.  Prosíme, abyste pro vstup využili vedlejší vchod z Pařížské 4, pro přímý vstup do prostor AVI.
 
Po ukončení předběžné tržní konzultace bude vyhotoven zápis, jehož relevantní závěry budou zapracovány do zadávacích podmínek.
 
Případné dotazy ke konání předběžné tržní konzultace a potvrzení účasti je možné zaslat Zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu katerina.tupa@mmr.cz.
 
Předmět a účel Veřejné zakázky:
Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice (dále jen „ITI“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
Zadavatel požaduje, aby území ITI byla vymezena na základě signalizačních dat mobilního operátora. Získaná data (nejméně za tři různé všední dny za uplynulé tři měsíce od zahájení veřejné zakázky) budou následně analyzována a na základě výsledků této analýzy dodavatel navrhne vymezení nejprve dvou území ITI (polycentrického a monocentrického) a následně po podrobení návrhu oponentnímu řízení dodavatel provede vymezení ostatních území ITI v rámci České republiky. Vymezení proběhne na základě analýzy dat z území dotčeného kraje pro všechna krajská města a Mladou Boleslav. V případě polycentrických metropolitních oblastí / aglomerací (současné ITI Ústí nad Labem, ITI Ostrava, ITI Hradec Králové – Pardubice, ITI Olomouc a IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou) bude zohledněna existence i dalších center (statutárních měst) v dotčeném území a vymezené území (tzn. Functional Urban Area) vznikne součtem jednotlivých dílčích území.

Odkaz na plné znění naleznete zde.