Územní dimenze > Novinky > Národní plán obnovy, Strategie regionálního rozvoje nebo podoba politiky soudružnosti po roce 2020.

Národní plán obnovy, Strategie regionálního rozvoje nebo podoba politiky soudružnosti po roce 2020. Na 17. zasedání Národní stálé konference nebyla nouze o zajímavá témata.

Národní plán obnovy, Strategie regionálního rozvoje nebo podoba politiky soudružnosti po roce 2020. Na 17. zasedání Národní stálé konference nebyla nouze o zajímavá témata.

24.6.2021

V Praze se ve dnech 23. a 24. června již po sedmnácté setkali nejdůležitější aktéři regionálního rozvoje z celé ČR. Z důvodu stále trvající epidemické situace byla pouze část hostů přítomna fyzicky v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj, ani to však účastníkům nezabránilo rozvíjet zajímavou a užitečnou diskusi. Přispěli k ní i řečníci připojeni prostřednictvím online nástrojů.

„Česká republika opět stojí před řadou výzev, jednou z nich je nastartování – kvůli pandemii – částečně restrukturalizované ekonomiky, prostřednictvím vhodně podpořených projektů, a to takových, které do budoucna nebudou bránit plnit klimatické cíle, podpoří chytré veřejné investování a pomohou řešit ekonomické i sociální otázky. Velké naděje nyní vkládáme do Národního plánu obnovy a schváleného Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje. Ten zahrnuje aktivity vč. návrhu finančních prostředků zaměřené například na podporu hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. Pro všechny tyto naše cíle jsou důležití územní partneři, spolupráce a otevřená komunikace. Jsem rád, že tato platforma, kterou ministerstvo před více jak pěti lety zřídilo, dává prostor pro fungování této partnerské spolupráce a jsem přesvědčen, že pozitivně ovlivňuje rozvoj našich regionů,“ říká náměstek sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu David Koppitz.

Územním partnerům se tak po více jak půl roce opět otevřela příležitost diskutovat s ministerstvy podobu jednotlivých operačních programů (dále jen OP) pro nové programové období 2021–2027. A nejen to. Tématem plenárního zasedání bylo také představení dokumentu územní dimenze v OP 2021+ (tzv. ÚDOP), který zohledňuje odlišné potřeby regionů ČR a vhodně cílí zdroje pro financování projektů z jednotlivých OP. Tradiční programy jsou nově posíleny o Operační program Spravedlivá transformace. Ten má za cíl zmírnit nežádoucí dopady související s postupným útlumem těžby uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Jednotlivé komory NSK – komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), urbánní (ITI a IPRÚ) a regionální – se věnovaly konkrétním tématům rozvoje venkova, měst a regionů, včetně využití integrovaných nástrojů při rozvoji území. V rámci komory CLLD rezonovalo téma přípravy a realizace nástroje CLLD v období 2021+, a také byly představeny úspěšné projekty CLLD realizované v jednotlivých regionech v p. o. 2014–2020. Komora urbánní se věnovala především stavu příprav integrovaných územních strategií využívající nástroj Integrované územní investice (ITI) s cílem dosáhnout brzkého schválení těchto strategií, a tedy včasného zahájení čerpání z evropských fondů. Urbánní komora taktéž řešila další kroky a úkoly spojené s nedávno schválenou koncepcí Smart Cities. V komoře regionální se územní partneři společně se zástupci ministerstev věnovali pokroku ve zpracování regionálních akčních plánů (RAP), řešení rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) a nedávno vytvořeného informačního systému projektových záměrů (ISPZ). , V souvislosti s projekty byl blíže představen nový nástroj Territorial Impact Assessment (TIA), který pomáhá (nejen obcím) vyjádřit očekávané územní dopady plánovaných projektů, ale také politik v oblasti environmentální, ekonomické či sociální.