Územní dimenze > Novinky > MMR na konferenci Brownfieldy 2021 představilo své plány v oblasti regenerace brownfieldů

MMR na konferenci Brownfieldy 2021 představilo své plány v oblasti regenerace brownfieldů

MMR na konferenci Brownfieldy 2021 představilo své plány v oblasti regenerace brownfieldů

24.9.2021

Dne 17. září proběhla v areálu kasáren Vyšný v Českém Krumlově konference Brownfieldy 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se konference pravidelně aktivně účastní, jelikož je svými aktivitami v regionálním rozvoji a územním plánování důležitým hráčem v oblasti brownfieldů.

Ředitelka odboru regionální politiky Marie Zezůlková se zapojila do diskusního bloku zaměřeného na městské projekty na brownfieldech a zkušenosti měst s jejich plánováním a financováním. MMR je významným poskytovatelem podpory na regeneraci nevyužitých a chátrajících objektů pro účely vzniku občanské vybavenosti. Nově bude podpora koncentrována do komponenty 2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) Národního plánu obnovy (NPO). NPO je součástí strategie hospodářské obnovy EU po pandemii COVID-19 a zahrnuje finanční prostředky ve formě grantů a půjček poskytnutých členským státům EU na oživení ekonomik a posílení jejich odolnosti. Plán umožní Česku čerpat prostředky ve výši přibližně 180 mld. Kč. Díky tomu bude od roku 2022 poskytována podpora také na tzv. specifické brownfieldy, což jsou velké areály, které vyžadují vícezdrojové financování a dlouhodobě se je nedaří oživit. 

Dále její příspěvek představil koncepci Smart City, která zahrnuje typová opatření sloužící jako návod pro resorty při formulaci konkrétních opatření. V oblasti brownfieldů se jedná např. o opatření zaměřená na podporu dostupného bydlení, podporu vzniku coworkingových center a využití budov a pozemků ve vlastnictví měst a obcí k podpoře drobného podnikání, přípravu projektů decentralizované/lokální výroby energie z OZE či program využití brownfieldů k hospodářskému využití a přirozené sukcesi s využitím digitálních technologií v realizaci i monitoringu. V neposlední řadě byly představeny aktivity kontaktního místa Operačního programu Urbact III, který MMR zaštiťuje. Cílem je sdílení dobré praxe měst v rámci EU mj. také v oblasti dočasného využívání brownfieldů.  

V závěru diskusního bloku Marie Zezůlková podpořila aktivní přístup obcí v přeměně brownfieldů v živé lokality, které do obce přinášejí impulsy k jejímu dalšímu rozvoji, ale zároveň respektují genius loci a historii. Nejen obcím se vyplatí aktivně připravovat projekty. V nejbližších letech budou díky novému programovému období EU i národním zdrojům příležitosti získat podporu na mnohé projekty. Přednost budou mít ty, jež jsou již připravené nebo ve svém zpracování pokročilé, směřují ke komplexnímu rozvoji lokalit a respektují tzv. zelené aspekty. Tak ČR přispěje svým dílem  k naplňování plánu Zelené dohody pro Evropu.  

Ve spolupráci se Státním fondem pro podporu investic probíhaly na konferenci také konzultace konkrétních projektových záměrů do výzev, které MMR poskytuje nebo plánuje poskytovat.  

Konference Brownfieldy je platformou pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím rozvoji brownfieldových lokalit v České republice. V průběhu jednoho dne se tu potkávají zástupci samospráv, odborníci na územní plánování, development, architekturu, životní prostředí, průmysl a další. Představeny jsou úspěšné realizace a přístup měst, státu a developerů k řešení zdánlivě neřešitelného problému. 

Poslechněte si speciální epizodu Podcastu Loopa na téma „Proč jsou brownfieldy důležité?“, kde vystupuje také ředitelka odboru regionální politiky MMR Marie Zezůlková.
Podcast k dispozici zde.