Územní dimenze > Novinky > Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionální

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionálního rozvoje po roce 2021

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionálního rozvoje po roce 2021

28.2.2019

Dnes se v Praze konalo pod vedením náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Davida Koppitze a za účasti náměstka pro řízení sekce evropských programů Zdeňka Semoráda 12. zasedání Národní stálé konference. Národní stálá konference je vzhledem k možnosti setkání klíčových aktérů regionálního rozvoje důležitá v národním i evropském měřítku. Více než sto zástupců regionů, měst, obcí a rezortů se soustředilo na aktuální témata budoucí podoby evropských fondů a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

V rámci zasedání byla představena závěrečná podoba připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která pomůže zacílit finance na regionální rozvoj do míst, kde jsou nejvíce potřeba a přinesou největší efekt. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ představuje inovativní přístup k pojetí regionální politiky i dalších politik státu a utváří základní stavební kámen budoucích rozvojových strategií krajů, měst a obcí.
 
Strategie cílí také na rozvoj spolupráce obcí a budování partnerských sítí v regionech. Svým zaměřením na širokou škálu témat jako ekonomika, kvalita života, životní prostředí, kultura a mnohá další zajišťuje koordinaci přístupů jednotlivých ministerstev a státních orgánů směrem k rozdílným českým regionům, městům a obcím, aby všichni obyvatelé mohli dosáhnout kvalitního života v místě, kde žijí.
 
Za přítomnosti významných partnerů se intenzivně diskutovalo o prioritách a potřebách českého venkova, regionů a měst, i politice soudržnosti po roce 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj se zaměřilo na aktuální vývoj přípravy budoucí podoby evropských fondů po roce 2020, jejichž správné nastavení je pro Česko nesmírně důležité. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo význam Národní RIS3 strategie pro regionální inovační rozvoj odrážející priority hospodářství ČR. V neposlední řadě zástupci řídicích orgánů (ministerstev) jednotlivých operačních programů prezentovali aktuální informace k operačním programům a budoucímu období.
 
Náměstek David Koppitz uvedl: „Národní stálá konference je největším setkáním zástupců státu a územních partnerů v České republice pro diskusi o regionálním rozvoji a evropských fondech, které je svou formou výjimečné i v evropském srovnání“. Systém národních a regionálních stálých konferencí koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj je i evropskými partnery považován za příklad dobré praxe, který pomáhá spojit státní orgány, ministerstva, kraje, obce i další partnery v regionech.

Dokumenty ze zasedání naleznete zde.