Územní dimenze > Novinky > Otevřená výzva k předkládání integrovaných územních strategií pro nástroj ITI v programovém období 2

Otevřená výzva k předkládání integrovaných územních strategií pro nástroj ITI v programovém období 2021–2027

Otevřená výzva k předkládání integrovaných územních strategií pro nástroj ITI v programovém období 2021–2027

1.2.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (MMR-ORP), jako gestor integrovaných nástrojů pro programové období 2021–2027, vyhlásilo 1. 11. 2021 výzvu k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027. Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2023. Nástroj ITI v ČR umožňuje čerpání z 5 fondů EU pro rozvoj českých funkčních urbánních území.

Nástroj ITI v ČR v programovém období 2021–2027 vychází ze zkušeností, poznatků a evaluací z implementace ITI v předchozím programovém období 2014–2020. Rovněž navazuje na výsledky dosavadní realizace s cílem strategické podpory rozvojového potenciálu městských funkčních oblastí a podpory řešení identifikovaných bariér. V programovém období 2021–2027 došlo ke kvalitativnímu posunu z intervenčních strategií ITI zaměřených pouze na fondy EU směrem ke strategiím rozvoje funkčních městských oblastí. Díky tomu je nástroj ITI jedním z řady nástrojů kombinující přístupy top-down a bottom-up, na což je kladen důraz nejen na úrovni národní, ale především té evropské.

Nástroj ITI bude implementován ve 13 metropolitních oblastech a aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem-Chomutov, Hradec Králové-Pardubice, Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín a Liberec-Jablonec nad Nisou), které představují póly růstu a rozvoje území v souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Odkaz na vymezení území metropolitních oblastí/aglomerací: ZDE

ITI může městům pomoci v oblasti udržitelné městské mobility, s dobudováním veřejné infrastruktury, podporou mezisektorové spolupráce, předcházením změn klimatu a s prevencí sucha, zaváděním moderních technologií a aplikací pro zlepšení výkonu územní veřejné správy či zvyšováním kvality života občanů.

Prvním krokem pro čerpání prostředků z vybraných programů fondů EU je schválení integrované územní strategie ITI. Na základě schválených strategií budou v metropolitních oblastech a aglomeracích připravovány integrované projekty, které budou následně překládány do specifických výzev řídících orgánů programů fondů EU. V ČR je do nástroje ITI zapojeno 5 programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Jan Amos Komenský, Operační program Životní prostředí a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.  

Operační program Zaměstnanost+ prostřednictvím Evropského sociálního fondu Plus pak hodlá podpořit realizaci integrovaných územních strategií specifickými výzvami, kde bude jednotlivým strategiím ITI garantována alokace pro jejich projekty.
 

Více informací také zde.