Pre-registration/ Předregistrace

Czech presidency conference: Innovative region - opportunities and challenges/
CZ PRES konference: Inovativní region - příležitosti a výzvy

Purpose: The international conference Innovative region: opportunities and challenges offers a possibility to meet and connect actors from various levels of public administration and stakeholders from the Czech Republic and abroad, who will discuss the regional development with an emphasis on innovation, building and cultivating innovative environment and improving the business environment. We will focus not only on the transfer of theoretical knowledge, but also on the transfer of know-how and good practice. The goal of this conference is to inspire local actors in the area and support them in their efforts to develop their regions.

Obsah: Mezinárodní konference Inovativní region: příležitosti a výzvy nabízí platformu k setkání a propojení aktérů z různých sfér a úrovní veřejné správy z ČR i zahraničí, kteří budou diskutovat o rozvoji území s akcentem na inovace, budování a kultivování inovačního prostředí a zlepšení podnikatelského prostředí. Zaměříme se na nejen na přenos teoretických poznatků, ale i na přenos know-how a dobré praxe z území. Cílem této konference je inspirovat lokální aktéry v území a podpořit je v jejich snaze o rozvoj území.

Konference bude zahrnuta do tematického okruhu inovativního regionu, napojení veřejného a soukromého sektoru při formování rozvoje území, územně specifického přístupu k tvorbě politik, komunitní a meziobecní spolupráce.

Program

Venue/ místo konání:
OREA Resort Dlouhé stráně Rejhotice 72, Loučná nad Desnou
Lázeňský dům Priessnitz, main building Priessnitzova 912/45, Jeseník
 
Upozornění: Jedná se o předregistraci. Zájemci budou organizátory následně zaneseni do akreditačního systému. Akreditovaný účastník se může účastnit konference. V případě překročení kapacity konference nemusí dojít k akreditaci všech účastníků a organizátor si vyhrazuje právo akreditaci neudělit. O neudělení akreditace budou předregistrovaní zájemnci informováni.

 

Pre-registration closed
Předregistrace ukončena


Mgr. Lucia Jašková
tel: +420 704 646 244
e-mail: Lucia.Jaskova@mmr.cz