Aktuální články

Slovo ministra

Ivan Bartoš

Místopředseda vlády pro digitalizaci
a ministr pro místní rozvoj

Ivan Bartoš

Základním úkolem předsednictví je zajištění kontinuity fungování a směřování EU. Předsednictví je pro nás ale také příležitostí ukázat, že jsme důležitým partnerem všech států Evropské unie a že pod naším vedením se dokáže Evropa jako celek dál rozvíjet, ale i čelit aktuálním hrozbám. Evropská politika soudržnosti je osvědčeným nástrojem, který pomáhá snižovat rozdíly ve vyspělosti mezi jednotlivými regiony.

Právě naše ministerstvo zprostředkovává českým obcím a městům evropské dotace zaměřené na hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Díky podpoře z evropských fondů například zlepšujeme životní prostředí, modernizujeme nemocnice a železnice a zachraňujeme kulturní památky napříč regiony. Každý občan tak denně těží z výhod plynoucích z členství v EU. Předsednictví České republiky v Radě EU nám umožní s ostatními členskými státy sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe, ale také vyjednávat ty nejlepší podmínky pro Českou republiku a její občany. 

Priority

Politika soudržnosti

Naše priority v oblasti politiky soudružnosti.

Přehled akcí

Regionální rozvoj

Naše priority pro oblast rozvoje regionů, měst a obcí.

Přehled akcí

Cestovní ruch

Naše priority v oblasti cestovního ruchu.

Přehled akcí

Veřejné zakázky a jejich elektronizace

Naše priority v oblasti veřejných zakázek a jejich elektronizace.

Přehled akcí

Kdy a kde

reset

Po Út St Čt So Ne

Tento den se nekoná žádná akce

%%date%%%%myEvent%%

%%h3%%

%%p%%

[ {"parseDate": "13.12.2022", "date": "13. 12. 2022 08:30", "h3": "Monitorovací výbor programu Interreg Europe", "p" : "Jednání členů monitorovacího výboru programu zaměřené na implementaci programu a na technické otázky. Jednání se účastní zástupci 27 států EU a dva nečlenské státy. Zástupci jednotlivých států jsou na úrovni ředitelů odborů, vedoucích oddělení a dalších administrativních pracovníků.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/monitorovaci-vybor-programu-interreg-europe"} , {"parseDate": "8.12.2022", "date": "8. 12. 2022 14:00", "h3": "Jednání kontaktních míst programu ESPON (ECP)", "p" : "Jednání členů kontaktních míst programu zaměřené na podporu výstupů, výzkumných aktivit programu a jejich publicitu. Jedná se o pracovní jednání, kterého se účastní kontaktní místa 27 členských států EU a 4 partnerských států (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island). Národním kontaktním místem v ČR je Ústav územního rozvoje.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/jednani-kontaktnich-mist-programu-espon-(ecp)-(1)"} , {"parseDate": "7.12.2022", "date": "7. 12. 2022 16:00", "h3": "Neformální jednání pracovní skupiny pro stukturální opatření (attaché trip)", "p" : "Jedná se o neformální akci pořádanou pro členy Pracovní skupiny pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony (zástupci členských států a Evropské komise), která je pořádána v České republice. Akce se budou účastnit zástupci členských států, Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady, Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity, města České Budějovice a zástupci prezentovaných projektů. ", "url": "/cs/microsites/pres/akce/neformalni-jednani-pracovni-skupiny-pro-stukturaln"} , {"parseDate": "7.12.2022", "date": "7. 12. 2022 08:30", "h3": "Odborná konference programu ESPON", "p" : "Jednání zaměřené na implementaci a obsahovou stránku programu se zaměřením na témata předsednictví a jeho výstupy. Akce je organizována ve spolupráci s programem meziregionální spolupráce ESPON se sídlem v Lucemburku. Národním koordinátorem pro program ESPON v ČR je Odbor evropské územní spolupráce MMR.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/odborna-konference-programu-espon"} , {"parseDate": "5.12.2022", "date": "5. 12. 2022 09:00", "h3": "Monitorovací výbor programu ESPON", "p" : "Jednání členů monitorovacího výboru programu zaměřené na implementaci programu. Jednání se účastní zástupci 27 členských států EU a čtyř partnerských států (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island). Jednání se účastní zástupce EK, která má poradní a pozorovací funkci. Národním koordinátorem v ČR je Odbor evropské územní spolupráce MMR.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/monitorovaci-vybor-programu-espon"} , {"parseDate": "30.11.2022", "date": "30. 11. 2022 08:30", "h3": "Setkání Národních kontaktních míst programu URBACT (NUP)", "p" : "V každém členském státě EU funguje Národní kontaktní místo (National URBACT Point – NUP), které poskytuje informace o možném zapojení do programu pro zájemce, koordinaci zapojených partnerských měst a propojení měst se Sekretariátem URBACT v Paříži. Setkání se konají na pravidelné půlroční bázi zpravidla v ČS předsedajícím Radě EU v koordinaci se Sekretariátem URBACT.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/setkani-narodnich-kontaktnich-mist-programu-urbact"} , {"parseDate": "28.11.2022", "date": "28. 11. 2022 08:30", "h3": "Monitorovací výbor programu URBACT", "p" : "Monitorovací výbor programu URBACT plní monitorovací roli implementace programu URBACT. V rámci orgánu jsou zastoupeny jednotlivé členské státy zapojené do programu URBACT, EK a relevantní zapojené orgány a instituce včetně subjektů společného zájmu. Zasedání monitorovacího výboru se konají na pravidelné půlroční bázi zpravidla v ČS předsedajícím Radě EU.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/monitorovaci-vybor-programu-urbact"} , {"parseDate": "25.11.2022", "date": "25. 11. 2022 09:00", "h3": "Workshop k elektronizaci veřejných zakázek", "p" : "Workshop na aktuální témata elektronizace veřejných zakázek (VZ), tj. dopady evropských zadávacích směrnic na elektronizaci VZ, možnosti spolupráce v rámci společných evropských iniciativ v oblasti elektronizace veřejných zakázek, synergie e-fakturace, e-identifikace a elektronizace veřejných zakázek, možnosti rozvoje databáze e-CERTIS, elektronizace veřejných zakázek jako významná součást vládní politiky podpory eGovernmentu aj.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/workshop-k-elektronizaci-vz"} , {"parseDate": "24.11.2022", "date": "24. 11. 2022 09:00", "h3": "Konference současný stav elektronizace veřejných zakázek v ČR a výhled do roku 2027", "p" : "Tématem konference je současný stav elektronizace VZ v ČR a výhled do roku 2027. ", "url": "/cs/microsites/pres/akce/konference-soucasny-stav-elektronizace-vz-v-cr-a-v"} , {"parseDate": "22.11.2022", "date": "22. 11. 2022 13:00", "h3": "Účast ministra na konferenci zaměřené na spravedlivou transformaci regionů a zelenou agendu", "p" : "", "url": "/cs/microsites/pres/akce/ucast-ministra-na-konference-zamerena-na-spravedli"} , {"parseDate": "22.11.2022", "date": "22. 11. 2022 10:00", "h3": "Rada pro obecné záležitosti (GAC) ve formátu koheze", "p" : "Dne 22. listopadu 2022 proběhne jednání Rady pro obecné záležitosti ve formátu koheze. Na závěr diskuze budou přijaty závěry Rady o politice soudržnosti (PS). Jednání se budou účastnit zástupci členských států (úroveň ministrů a státních tajemníků) a zástupci Evropské komise (komisařka Ferreira).", "url": "/cs/microsites/pres/akce/rada-pro-obecne-zalezitosti-gac-ve-formatu-kohez"} , {"parseDate": "15.11.2022", "date": "15. 11. 2022 09:00", "h3": "Evropské fórum cestovního ruchu", "p" : "V rámci programu dne 15.11.2022 by měla být zahrnuta témata jako je směrnice EU o zájezdech, připravovaná EU legislativa ke krátkodobým pronájmům, strategie Evropská agenda pro cestovní ruch 2030, ale i marketingová témata. Mezi vystupujícími budou zástupci Evropské komise, odborníci ale i zástupci dalších institucí dle vybraného tématu jak z ČR tak i ze zahraničí.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/evropske-forum-cestovniho-ruchu-(1)"} , {"parseDate": "9.11.2022", "date": "9. 11. 2022 19:00", "h3": "CZ PRES konference: Inovativní region - příležitosti a výzvy", "p" : "Konference nabízí příležitost k setkání a propojení aktérů z různých sfér a úrovní veřejné správy z ČR i zahraničí, kteří budou diskutovat o rozvoji území s akcentem na inovace, budování a kultivování inovačního prostředí a zlepšení podnikatelského prostředí. Zaměříme se na nejen na přenos teoretických poznatků, ale i na přenos know-how a dobré praxe z území. Cílem této konference je inspirovat lokální aktéry v území a podpořit je v jejich snaze o rozvoj území.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/cz-pres-konference-inovativni-region-prilezitosti"} , {"parseDate": "9.11.2022", "date": "9. 11. 2022 09:00", "h3": "Housing focal points: Dostupné, udržitelné a inkluzivní bydlení v Evropě", "p" : "Housing focal points: Dostupné, udržitelné a inkluzivní bydlení v Evropě.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/housing-focal-points-dostupne,-udrzitelne-a-inkluz"} , {"parseDate": "26.10.2022", "date": "26. 10. 2022 09:30", "h3": "Jednání vrchních ředitelů odpovědných za urbánní záležitosti (DGUM)", "p" : "Jednání vrchních ředitelů odpovědných za urbánní záležitosti (DGUM) je hlavním orgánem s přímou účastí zástupců ČS EU zodpovědným za agendu urbánního rozvoje. Jednotlivá DGUM se konají na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví ČS v Radě EU.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/jednani-vrchnich-reditelu-odpovednych-za-urbanni-z"} , {"parseDate": "25.10.2022", "date": "25. 10. 2022 09:30", "h3": "Jednání vrchních ředitelů odpovědných za územní soudržnost (DGTC)", "p" : "Jednání vrchních ředitelů odpovědných za územní soudržnost (DGTC) je hlavním orgánem s přímou účastí zástupců ČS EU zodpovědným za agendu územní soudržnosti. Jednotlivá DGTC se konají na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví ČS v Radě EU.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/jednani-vrchnich-reditelu-odpovednych-za-uzemni-so"} , {"parseDate": "10.10.2022", "date": "10. 10. 2022 12:30", "h3": "Konference k politikám architektury a stavební kultury", "p" : "Pravidelné setkání odborníků z oblasti architektury, územního plánování, krajinářské architektury, ochrany stavebního dědictví, a stavební kultury obecně.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/konference-k-politikam-architektury-a-stavebni-kul"} , {"parseDate": "10.10.2022", "date": "10. 10. 2022 00:00", "h3": "Evropský týden regionů a měst (EWRC 2022)", "p" : "Workshop v rámci Evropského týdne regionů a měst, pro odbornou i širokou veřejnost. Jedná se o jubilejní 20. ročník. Odkaz na přihlašování na akce bude zveřejněn organizátory v létě 2022. Aktuálně byla podána žádost o pořádání workshopu na téma “Living SDGs in local communities.” O tom, zda MMR se svojí žádostí uspěje, budeme informování v polovině května 2022.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/side-event-dny-regionu-(ewrc-2022)"} , {"parseDate": "4.10.2022", "date": "4. 10. 2022 10:00", "h3": "PP Conference – PRAGUE 2022", "p" : "Pokračování v pravidelné diskuzi zaměřené na zadávání veřejných zakázek v návaznosti na konference organizované všemi předsedajícími členskými státy a na jednání expertní skupiny Komise se zohledněním témat aktuálních v době konání konference.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/pp-conference_prague2022"} , {"parseDate": "15.9.2022", "date": "15. 9. 2022 08:30", "h3": "213. jednání Byra Evropského výboru regionů", "p" : "Evropský výbor regionů obvykle pořádá v zemi předsedající Radě EU výjezdní zasedání byra, jako součást širšího úsilí posílit roli místních a regionálních samospráv, a přispívá tak k plnění priorit a agend předsednické země a EVR.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/jednani-byra-vyboru-regionu-(1)"} , {"parseDate": "14.9.2022", "date": "14. 9. 2022 09:30", "h3": "Jednání pracovní skupiny pro městský rozvoj (UDG)", "p" : "Jednání pracovní skupiny pro městský rozvoj (UDG) plní roli pracovního orgánu scházejícího se k agendě urbánního rozvoje na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví ČS v Radě EU.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/jednani-pracovni-skupiny-pro-mestsky-rozvoj-(udg)"} , {"parseDate": "13.9.2022", "date": "13. 9. 2022 09:30", "h3": "Jednání delegací členských států EU na úrovni kontaktních míst k územní soudržnosti (NTCCP)", "p" : "Jednání delegací členských států EU na úrovni kontaktních míst k územní soudržnosti (NTCCP) plní roli pracovního orgánu scházejícího se k agendě územní soudržnosti na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví ČS v Radě EU.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/jednani-delegaci-clenskych-statu-eu-na-urovni-kont"} , {"parseDate": "1.9.2022", "date": "1. 9. 2022 09:00", "h3": "Neformální jednání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti", "p" : "Jednání otevře politickou diskuzi, na kterou naváže zpracování závěrů Rady. Předpokladem také je, že výstup z diskuze bude jedním ze vstupů do závěrů Rady. Toto jednání bude navazovat na expertní jednání, které bude uspořádáno v červenci. Neformální jednání ministrů bude zaměřeno na dvě části – obecnou rozpravu o PS a jejím formování po roce 2027 a část věnovanou územním přístupům v PS.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/neformalni-jednani-ministru-zodpovednych-za-politi"} , {"parseDate": "14.7.2022", "date": "14. 7. 2022 14:00", "h3": "EUKN Policy Lab", "p" : "Policy Lab se zaměří na diskusi témat později projednávaných v rámci UDG a DG UM, konkrétně na praktické nastavení koordinace politik s ohledem na Novou lipskou chartu se zaměřením na její digitální dimenzi a inovace.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/eukn-policy-lab"} , {"parseDate": "12.7.2022", "date": "12. 7. 2022 13:00", "h3": "Slyšení ministra Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)", "p" : "Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vystoupí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a představí priority CZ PRES v oblasti cestovního ruchu.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/slyseni-ministra-vybor-pro-dopravu-a-cestovni-ruch"} , {"parseDate": "12.7.2022", "date": "12. 7. 2022 09:00", "h3": "Slyšení ministra pro místní rozvoj v Evropském parlamentu ve výboru pro regionální rozvoj (REGI)", "p" : "Slyšení místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše v Evropském parlamentu ve výboru pro regionální rozvoj (REGI) v Bruselu.", "url": "/cs/microsites/pres/akce/slyseni-ministra-pro-mistni-rozvoj-v-evropskem-par"} , {"parseDate": "8.7.2022", "date": "8. 7. 2022 08:30", "h3": "Expertní jednání na specifické otázky politiky soudržnosti", "p" : "Jednání zaměřené na zkušenosti s nastavením politiky soudržnosti ve světle vzniku nových zdrojů (FST, RRF a další), jaký to má dopad na politiku soudržnosti (PS), jaké jsou problematické aspekty a jak toto prostředí nastavit, aby bylo dosaženo cílů politiky soudržnosti. Toto jednání je plánováno před neformálním jednáním ministrů odpovědných za PS. Předpokladem je, že výstupy z diskuze expertů mohou být využity jako jeden ze vstupů do diskuze na neformální ministerské jednání v září 2022. ", "url": "/cs/microsites/pres/akce/seminar-konference-na-specificke-otazky-politi-(1)"} ]
[ {"parseDate": ""} ]