Portál strategické práce v České republice > MMR uspořádalo workshop na téma Nástroje pro strategickou práci a vazba na územní plánování

MMR uspořádalo workshop na téma Nástroje pro strategickou práci a vazba na územní plánování

MMR uspořádalo workshop na téma Nástroje pro strategickou práci a vazba na územní plánování

13.12.2021

V pondělí 29. listopadu 2021 se uskutečnil první z řady plánovaných workshopů v rámci projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924. Workshop byl zaměřen na nástroje podporující strategickou práci a na vhled do problematiky týkající se vztahu strategického a územního plánování. S ohledem na situaci se workshop nakonec uskutečnil online formou webináře.

Úvod workshopu zahájila Věra-Karin Brázová z odboru regionální politiky MMR, která nastínila program semináře a představila samotný projekt Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR a to v širším kontextu aktivit MMR v rámci předmětné agendy. Projekt implementuje vybraná opatření koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030. Jeho cílem je zvyšování kvality strategického řízení a plánování ve veřejné správě a to prostřednictvím (1) implementace vybraných metod a nástrojů, (2) zavádění inovací a (3) rozšiřování znalostí a zkušeností.

V prvním bloku členové týmu metodické podpory projektu postupně představili vybrané nástroje pro strategickou práci. Nejprve Milan Jan Půček shrnul přínosy metody analýzy a registru rizik pro strategické řízení a plánování ve veřejné správě a vysvětlil základní metodické postupy. V návaznosti představil Milan Křápek praktické fungování vytvořené šablony v programu MS Excel. Dále pokračoval tématem využití dat a jejich analýzy pro potřeby plánování veřejných strategií. Poslední část tohoto bloku tvořila ukázka nástroje SWOT analýzy komentovaná panem Radimem Misiačkem. SWOT analýza patří k nejčastěji využívaným metodám strategické práce, je však třeba dodržovat správné metodické postupy, jak zdůraznil. V rámci workshopu byl prostor i na dotazy a diskuzi, některé připomínky tak mohou posloužit k následnému zkvalitnění připravovaných nástrojů.

Druhý blok věnovaný otázkám potřebné koordinace strategického a územního plánování uvedla opět Věra-Karin Brázová a to ukázkou provazby zahrnuté do Strategie regionální politiky. Následně vystoupil Zdeněk Opravil z odboru regionální politiky MMR, který nastínil odlišnosti i styčné body strategického a územního plánování a představil aktivitu MMR týkající se metodické koordinace strategického a územního plánování. Dále pokračoval Josef Morkus z odboru územního plánování MMR, který jednoznačně souhlasil s potřebou hledání cest ke komplexnímu plánování a představil vhled do problematiky z perspektivy územního plánování. Na závěr vystoupil Jan Holeček z oddělení strategického plánování města Brna, který ve svém vystoupení sdílel zkušenosti z praxe získané během tvorby strategie Brno 2050. Postřehy a zkušenosti z přípravy a realizace strategie tak byly vítaným praktickým obohacením diskuze.

Videozáznam a prezentace z workshopu naleznete na odkazu níže:

Metodický nástroj k analýze a registru rizik včetně vytvořené šablony a návodů naleznete zde:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena