Portál strategické práce v České republice > Uskutečnil se druhý z řady plánovaných workshopů MMR, tentokrát na téma Nástroje pro strategickou pr

Uskutečnil se druhý z řady plánovaných workshopů MMR, tentokrát na téma Nástroje pro strategickou práci a příležitosti zelené transformace

Uskutečnil se druhý z řady plánovaných workshopů MMR, tentokrát na téma Nástroje pro strategickou práci a příležitosti zelené transformace

20.4.2022

V úterý 5. dubna 2022 proběhl druhý z řady plánovaných workshopů v rámci projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924. První část workshopu byla tradičně zaměřena na představení nově připravovaných nástrojů podporujících strategickou práci. Ve druhé části jsme představili příklady strategického přístupu místních samospráv (kraj, obec) k současným výzvám v oblasti zelené transformace. Workshop se uskutečnil hybridní formou – program akce byl zároveň přenášen živě online a bylo umožněno aktivní zapojení všech účastníků v rámci diskuse.

Úvodem workshopu uvítala Věra-Karin Brázová z odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR všechny přítomné i online připojené účastníky. Zmínila, že prostřednictvím těchto workshopů jsou postupně představovány konkrétní aktivity vznikající v rámci projektu a zároveň jsou diskutována specifická témata spojená se strategickou prací v praxi. Dále představila aktuální stav realizace projektu v kontextu širších aktivit MMR, jejichž souhrnným cílem je zejména zlepšování podmínek pro strategické rozhodování ve veřejné správě na úrovni národní, krajské i municipální a podpora vzájemné provázanosti strategického řízení a plánování v souladu s cíli koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Petr Proske ze společnosti PROCES představil prozatímní výstupy probíhající analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji, jejíž výsledkem bude metodické doporučení. V rámci analýzy bylo posouzeno 30 strategických dokumentů na všech relevantních územních úrovních a vytvořen detailní popis příkladů dobré praxe.

Další část programu se věnovala samotným aktuálně zpracovávaným nástrojům pro strategickou práci. Milan Křápek názorně představil dopracovanou šablonu automatizovaného nástroje v MS Excel pro SWOT analýzu (metodický nástroj byl již představen v rámci workshopu 29. listopadu 2021). Následně Štěpán Strnadel shrnul vznikající nástroj zaměřující se na téma Komunikace, participace a marketingu strategií a projektů. Kvalitní komunikace a podpora aktivní participace cílových skupin a významných aktérů je nezbytným předpokladem úspěchu strategické práce. Výstupem nástroje je taktéž zjednodušená šablona v MS Excel pro evidenci cílových skupin a komunikačních nástrojů pro potřeby efektivního řízení komunikačních aktivit. Roman Fišer představil zpracovávanou sadu nástrojů tzv. Smart City Managementu, které se zaměřují na využití informačních technologií pro řízení rozvoje a služeb města. Následně podrobně představil Model řízení městské veřejnoprávní korporace a Metodiku strategického řízení veřejnoprávní korporace. Závěrem prvního bloku programu uvedl Milan Jan Půček vznikající nástroj pro Využívání příležitostí ve vazbě na strategickou práci, který úzce souvisí s analýzou a evidencí rizik v rámci strategické práce.

Druhý blok programu, který se zaměřil na téma výzev a příležitostí v souvislosti s problematikou zelené transformace a potřeb realizace řady opatření pro adaptaci na klimatické změny nejprve uvedl Radim Misiaček. Zmínil, že se jedná o zásadní téma i v souvislosti s aktuálně napjatou geopolitickou situací, které je však vzhledem k rozsahu výzev i nových příležitostí spojeno se značnou mírou nejistoty pro strategické plánování. Následně v příspěvku představil Petr Birklen, environmentální expert a člen představenstva společnosti Moravskoslezské investice a development, inovativní přístupy Moravskoslezského kraje k transformaci pohornické krajiny Karvinska, které kladou důraz na prosazení řady udržitelných principů v rozvoji, jako rozvoj nové energetiky založené na obnovitelných zdrojích a celkový důraz na transformaci směrem k nízkouhlíkové ekonomice. Na příspěvek navázal Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice, který shrnul principy strategického plánování dlouhodobého rozvoje menší obce v podhůří Beskyd. Obci se daří kultivovat veřejný prostor prostřednictvím kvalitní architektury a aktivně přistupuje k inovativním řešením v oblasti cirkulární ekonomiky nebo energetiky. Zároveň obec aktuálně řeší rozsáhlý projekt revitalizace území bývalého uhelného dolu, na jehož území vznikne komplexní lokalita tzv. „Smart village“ kombinující řadu funkcí, která nabídne příležitost pro rozvoj místních firem i pro komunitní život obyvatel za využití moderních technologií a principů udržitelnosti.

Videozáznam a prezentace z workshopu naleznete na odkazu níže:


Představené metodické nástroje naleznete v sekci Nástroje pro strategickou práci:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena