Portál strategické práce v České republice > Konference ke strategické práci

Konference ke strategické práci

Konference ke strategické práci

18.3.2019

"Potřebujeme dobré strategie pro plánování investic i dobré nastavení budoucího čerpání z EU fondů" - základní motto konference ke strategické práci, kterou v pondělí 18. března 2019 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stovka stratégů z celé České republiky sdílela dobrou praxi v komunikaci s veřejností, ale i v systémových řešeních či experimentálním ověřování navrhovaných opatření. Kvalitní strategie jsou významným nástrojem pro vládu, kraje, ale i obce, jak plánovat vhodné investice a rozvoj území obecně. Kvalitní strategie jsou tudíž klíčové i pro nastavení programového období 2021-2027; tvoří nejen základ pro přípravu operačních programů a Dohody o partnerství, ale bude třeba věnovat velké úsilí na jejich implementaci a vyhodnocování. To je mj. požadavek vyplývající z konceptu tzv. základních podmínek, které jsou součástí legislativy EU pro EU fondy.

Představeny byly hlavní bariéry a přetrvávající výzvy strategické práce na rezortech a v krajích, zjištěné na základě dotazníkového šetření s více jak 1 100 respondenty a rozhovorů se 70 stratégy z téměř všech rezortů a krajů ČR. Tyto výstupy projektu Mapování strategické práce, který MMR realizovalo, byly v rámci konference živě diskutovány, včetně možností jak je řešit. Doporučení se zaměřila zejména na institucionální úroveň strategické práce, ale také na jednotlivé fáze tvorby strategických dokumentů. Právě systémová řešení sloužící k podpoře a rozvoji strategické práce na institucionální úrovni ministerstev, krajů, ale např. i měst lze realizovat s využitím finanční podpory OP Zaměstnanost, jehož zástupci se akce rovněž zúčastnili a s nimiž MMR na výzvách zaměřených na možnou podporu strategické práce spolupracuje.

Všichni účastníci velmi ocenili blok věnovaný příkladům dobré praxe, kterou přijeli představit vybraní zástupci ministerstev, krajů, ale i měst. Prezentace Moravskoslezského kraje ukázala přístup k informování veřejnosti o strategických záměrech kraje. Zlínský kraj přinesl praktické zkušenosti s využitím prostředků z ESIF při tvorbě strategických dokumentů. O své zkušenosti při strategické při tvorbě a implementaci strategií se rovněž podělili zástupci Brna a Kopřivnice. Brněnská zkušenost je zajímavá především v zapojení veřejnosti do strategického rozhodování. Zástupce města Kopřivnice zaujal přítomné svojí prezentací možností využití dat a informačních systémů při tvorbě strategií. Z národní úrovně pak byl představen přístup ke strategickému řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj a využívání experimentů při tvorbě koncepčních dokumentů na Ministerstvu obrany, a to především s cílem eliminovat rozhodnutí, která by mohla mít významné politické, ekonomické, sociální, ekologické či jiné dopady.

Jednou z výzev, která byla v souvislosti s kvalitou strategického prostředí zmiňována, je potřeba vzdělávání tvůrců strategií v rychle měnícím se prostředí. Velmi kladně byl v tomto smyslu hodnocen z regionální úrovně vzdělávací projekt MMR STRATeduka.

O strategické práci i v kontextu čerpání z EU prostředků se lze více dozvědět na stránkách MMR, zejména zde na Portálu strategické práce nebo lze pracovat již s konkrétním nástrojem, jímž je Databáze strategií. Aktuální informace o přípravě programového období lze nalézt také na stránkách MMR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena