Portál strategické práce v České republice > Testování inovativních nástrojů pro strategické řízení a plánování v praxi

Testování inovativních nástrojů pro strategické řízení a plánování v praxi

Testování inovativních nástrojů pro strategické řízení a plánování v praxi

29.8.2022

Projekt Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR má za cíl zvyšovat kvalitu strategického řízení a plánování a podporovat zavádění inovativních metod v praxi. V rámci aktivit projektu tak v jarních měsících roku 2022 proběhlo testování inovativních nástrojů v pěti vybraných městech různé velikosti. Ohlasy na využití moderních metod byly pozitivní. V další fázi budou aktivity doplněny připravovaným metodickým doporučením a výukovými programy.

Součástí projektu na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě je snaha podporovat využívání moderních inovativních nástrojů s cílemzvyšování kvality strategického plánování na úrovni samospráv. Pilotní testování inovativních nástrojů proběhlo letos na jaře v pěti českých městech různé populační velikosti ve spolupráci s vybraným dodavatelem. Mezi  testováné inovativní nástroje strategického řízení patří tzv. megatrendy, foresight, forecast, tvorba scénářů a systém včasného varování. Výstupem aktivit bude zároveň vytvoření souvisejícího metodického doporučení a vzdělávacího modulu pro danou problematiku.

Ministerstvo pro místní rozvoj má zájem posílit svou metodickou podporu v oblasti strategického plánování. Současná situace vytváří nové výzvy, kterým je nutné čelit jak z národní, tak z místní úrovně. V takových případech je nezbytné činit správná rozhodnutí, a proto je ambicí MMR poskytnout městům návod pro lepší strategické plánování právě prostřednictvím metodického vedení. V blízké době tak lze očekávat dynamickou proměnu strategického plánování, kdy do popředí proniknou nové a vpřed hledící nástroje, které přinesou vyšší připravenost samospráv a zefektivnění rozhodovacích procesů.

Klíčovou roli v systému inovovaného strategického plánování hraje tzv. foresight, koncept využívaný britskou vládou od začátku 90. let za účelem vytváření strukturovaných představ o možných variantách budoucího vývoje. Foresight nepředstavuje jednu metodu, ale soustavu kvalitativních a kvantitativních nástrojů, jejichž jediným cílem je uvědomit si, jakým směrem se může budoucnost vyvíjet tak, aby bylo možné se na ni připravit. V současnosti je v oblasti strategického plánování místních samospráv patrný přílišný důraz na analytickou část, která je založena na detailní analýze minulosti a tvoří často významnou část strategického dokumentu. Dle Metodiky přípravy veřejných strategií vydané MMR by analytická část měla tvořit přibližně 15 % výstupu. Z uvedeného je zřejmé, že samosprávy se často mnohem více zabývají minulostí a současnými stavy, než vlastním strategickým rozvojem.
 
Města jsou novým přístupům otevřená
V průběhu dubna a května letošního roku byl v pěti českých městech pilotován systém zmíněných inovativních nástrojů strategického řízení. Nejprve byly ve městech popsány klíčové megatrendy představující významné a dlouhodobé změny ve společnosti, na jejichž základě došlo k aplikaci dalších metod s cílem zpřesnit tendence budoucího vývoje pomocí kvalitativních nebo kvantitativních nástrojů. Na oblasti, ve kterých se některé stavy zdály být vysoce pravděpodobné, byl aplikován nástroj forecast, který pomocí statistických modelů předpovídal budoucí vývoj (např. v oblasti demografického vývoje, dostupnosti podzemních vod aj.). U témat, u nichž panovala vyšší nejistota, byly aplikovány jiné nástroje, jako je například tvorba scénářů, které umožňují strukturovanou představu nad různými kombinacemi událostí a vhodnými reakcemi. „V našem městě jsme se při tvorbě scénářů zaměřili na události, které jsou nejisté ale mají zásadní dopad na život našich obyvatel, tedy je naší povinností se na ně odpovědně připravit. Například v dopravě byly řešeny reakce města v závislosti na uvažované výstavbě obchvatu a možném obnovování těžby v původních lokalitách. Přestože jsme z počátku nevěděli, co od projektu máme čekat, určitě tato zkušenost změní naší strategickou práci směrem do budoucna,“ vysvětluje Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí. Nejčastěji byly inovativní nástroje ve městech využívány k dimenzování občanské vybavenosti (např. ve vztahu ke kapacitám sociálních služeb nebo škol) či technické infrastruktury.

S výstupy se budou moci seznámit všechny územně samosprávné celky, které mají o oblast strategického plánování zájem, a to prostřednictvím metodického doporučení nebo výukových programů. Výstupy budou připraveny do května příštího roku v souladu s harmonogramem projektu MMR. Na základě proběhlého testování se ukazuje, že inovativní přístupy jsou efektivní a uplatnitelné ve městech všech velikostí.

Další podrobnosti k aktivitám projektu naleznete na odkazu níže.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena