5G > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

MMR je správcem (v některých případech pouze zpracovatelem) osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111 (ústředna), fax: +420 224 861 333 (centrála), e-mail: gdpr@mmr.cz, ID datové schránky: 26iaava

MMR, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pro potřeby oznámení uvádíme kontaktní údaje:
kontakt: poverenec@mmr.cz

MMR jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a)    Administrace a kontroly čerpání evropských fondů
b)    Zajištění interních procesů
c)    Zasílání newsletterů a aktualizací webových stránek


Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je MMR pověřeno, pro splnění právních povinností, které se na MMR vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není MMR uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u MMR nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu se zákonem k archivaci.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou na MMR zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od MMR informaci o zpracování osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na MMR;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané MMR jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných MMR, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a MMR;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud MMR zpracovává osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů informace o zpracování jejich osobních údajích:

  • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
  • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikaci,
  • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.